Revolutionary CleanDye Factory Opening In Vietnam

shutterstock_205967107

LỄ KHAI TRƯƠNG NHÀ MÁY NHUỘM SẠCH CLEANDYE VIỆT NAM

Patrick & Olaf Lohle, both textile entrepreneurs, together with investor BonPrix  and in cooperation with the Dutch DGGF, will open up the first CleanDye House, in Ho Chi Minh Provence, Vietnam, on 12 th of  April 2019.

Patrick & Olaf Lohle, cả hai doanh nhân ngành dệt may, cùng với nhà đầu tư BonPrix hợp tác với DGGF của Hà Lan, sẽ khai trương Nhà máy nhuộm sạch CleanDye đầu tiên, tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, vào ngày 12 tháng 4 năm 2019.

They were early investors in DyeCoo, a Dutch technological company who invented the revolutionary Dye Ox technology which can dye fabrics without water and process chemicals by using high pressure CO2.

Họ là những nhà đầu tư đầu tiên vào DyeCoo, một công ty Hà Lan nơi đã phát minh ra công nghệ Dye Ox mang tính đột phá, có thể nhuộm vải mà không cần nước và xử lý hóa chất bằng cách sử dụng khí CO2 áp suất cao.

As the apparel industry takes steps towards Sustainability, one step remains largely overlooked, the dyeing process. Every year the apparel industry discharges about 5 trillion liters of heavily polluted waste water into rivers and lakes.

Khi ngành công nghiệp may mặc thực hiện các bước hướng tới tính bền vững, một bước chủ yếu vẫn bị bỏ qua, đó là quy trình nhuộm. Mỗi năm ngành may mặc thải thải ra sông hồ khoảng 5 nghìn tỷ lít nước thải ô nhiễm nặng.

Until now.

Cho đến khi.

The revolutionary factory from CleanDye in Ho Chi Minh with it’s 3 DyeOx4 machines is the first to bring water and chemical free, so clean dyed garments to a broad consumer target group worldwide. 

Nhà máy mang tính đột phá từ Clean Dye tại Hồ Chí Minh với 3 máy nhuộm DyeOx4 là nhá máy đầu tiên cung cấp cho các nhóm khách hàng trên toàn thế giới các sản phẩm may mặc được nhuộm sạch mà không cần sử dụng hoá chất và nước, không sử dụng nước và hóa chất. 

CleanDye is not only dyeing fabrics in a complete sustainable way, using no process chemicals and water, the machines are also very energy efficiënt and use reclaimed CO2.

CleanDye không chỉ nhuộm vải theo cách hoàn toàn bền vững, không sử dụng hóa chất và nước, các máy móc cũng rất tiết kiệm năng lượng và sử dụng CO2 thu hồi.

The CleanDye organization with hubs as well in Hong Kong and Amsterdam will in cooperation with his clients; the larger fashion retailers and brands who are as well committed to a Cleaner fashion Future, also take care of the design and production part of the Clean Dyed Fabrics used for tailor made sustainable product lines.

Tổ chức CleanDye với các văn phòng đặt tại Hồng Kông và Amsterdam sẽ hợp tác với các khách hàng của mình; các nhà bán lẻ thời trang lớn hơn và các thương hiệu cam kết vì một tương lai thời trang sạch hơn, cũng đảm nhiệm phần thiết kế và sản xuất của Vải Nhuộm Sạch được sử dụng cho các dòng sản phẩm bền vững được thiết kế riêng.

With CleanDye we are combining our long established production infrastructure & knowledge with a state of the art Dye House in Vietnam. CleanDye is set to become the industry standard in Sustainable Dyed Textiles.

Tại CleanDye, chúng tôi kết hợp kiến thức và cơ sở hạ tầng sản xuất lâu đời của mình với một Nhà nhuộm hiện đại tại Việt Nam. CleanDye được xây dựng để trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp dệt nhuộm bền vững.

VIETNAM CLEANDYE CO. LTD.

CÔNG TY TNHH CLEANDYE VIETNAM

Plot C28-C29, Road No.16, Hiep Phuoc Industrial Park,  Hiep Phuoc Commune Nha Be District, Ho Chi Minh City , Vietnam

Lô C28-C29, Đường số 16, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM, Việt Nam.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest